De bestuursafdelingen

Bestuursafdeling Transavia

Voorzitter van de bestuursafdeling is Imro Doelwijt. Samen met twee leden van de bestuursafdeling zet hij zich in voor de Transavia-vliegers.

Imro Doelwijt

voorzitter BA Transavia

Bestuursafdeling KLM/KFA

Peter Westerneng is voorzitter van deze bestuursafdeling en wordt terzijde gestaan door vier leden van de bestuursafdeling.

Peter Westerneng

voorzitter BA KLM/KLM FA

Bestuursafdeling Martinair

Als voorzitter van deze bestuursafdeling is Pieter Daniëls actief voor de VNV, waarbij hij in zijn werkzaamheden wordt bijgestaan door een lid van de bestuursafdeling.

Pieter Daniëls

voorzitter BA Martinair

Bestuursafdeling TUI fly

Don Zonderhuis is voorzitter van de bestuursafdeling TUI fly. Hij krijgt de nodige ondersteuning vanuit de bestuursafdeling TUI fly.

Don Zonderhuis

voorzitter BA TUI fly

Bestuursafdeling easyJet

Voorzitter Rudi Lousberg behartigt de belangen van de in Nederland gestationeerde easyJet-vliegers. Ook hij wordt ondersteund door twee leden van de bestuursafdeling.

Rudi Lousberg

voorzitter BA easyJet

Bestuursafdeling CHC HN/NHV NL

Erik van Gelder is voorzitter van deze afdeling voor de helikoptervliegers van CHC HN en NHV. Hij werkt nauw samen met drie leden die tot deze bestuursafdeling toebehoren.

Erik van Gelder

voorzitter BA CHC HN/NHV NL

Internationale Zaken

Naast secretaris van de vereniging is Wouter Houben bestuurslid Internationale Zaken. Hij wordt terzijde gestaan door een lid van de bestuursafdeling.

Wouter Houben

bestuurslid Internationale zaken

De VNV is een van de medeoprichters van IFALPA, de International Federation of Airline Pilots Associations. Het is dan ook niet vreemd dat de VNV een actief lid is en vertegenwoordigers heeft in talloze technische commissies. Op die manier heeft de VNV ook invloed bij de totstandkoming van wet- en regelgeving vanuit de International Civil AviationOrganization (ICAO).

De European Cockpit Association (ECA) behartigt de belangen van de aangesloten Europese vliegerverenigingen. Hiertoe onderhoudt zij nauwe contacten met EU-instanties, maar bezoekt ook vergaderingen van ICAO en ILO  (International Labour Organization). Op die manier worden de vliegerbelangen in tal van vergaderingen met beleidsmakers en politici verdedigd.

Uiteraard zijn er goede contacten met de Franse collega-vakbond Air France ALPA en via de Skyteam Pilots Associationblijft de VNV op de hoogte van ontwikkelingen bij de Skyteam-partners.

Individuele belangenbehartiging

Leonard Lammers is bestuurslid van deze afdeling en wordt ondersteund door twee leden van de bestuursafdeling.

Leonard Lammers

bestuurslid Individuele belangenbehartiging

Individuele Belangenbehartiging

Een van de taken van de VNV is het verlenen van (rechts)bijstand aan individuele leden. Het gaat daarbij vooral om arbeidsvoorwaardelijke zaken, maar de afdeling geeft bijstand aan leden in de breedste zin van het woord. In veel gevallen zijn daar ook cao-afspraken over gemaakt en over het algemeen informeren de luchtvaartmaatschappijen de VNV ook indien een procedure wordt opgestart bij een vlieger. Onze deur staat voor altijd voor iedereen open die bijstand en/of advies nodig heeft.

In grote lijnen zou de vlieger tegen een drietal zaken kunnen aanlopen: trainingszaken, medische zaken en disciplinaire zaken. Deze bestuursafdeling telt drie aparte commissies ter ondersteuning van deze categorieën, te weten:

•    Commissie Training en Beoordeling,
•    Commissie Aeromedisch,
•    Commissie Juniore Vliegers.

De taak van de Commissie Training en Beoordeling is drieledig:
•    De leden van de commissie worden ingezet als waarnemer bij beoordelingszaken. De waarnemer zal het lid intensief begeleiden en voorbereiden op de beoordelingszaak. Ook ziet de waarnemer toe op een correcte uitvoering van de cao-procedure en beschermt de belangen van het lid, waarbij het algemeen belang van de vliegveiligheid zal prevaleren.
•    De commissie geeft het bestuur beleidsadviezen over zaken op het gebied van training. Zo kunnen leden van deze commissie bijvoorbeeld input leveren bij werkgroepen waarbij de onderwerpen trainen en beoordelen een rol spelen.
•    Vertegenwoordiging in het IFALPA HUPER-committee. Hier wordt IFALPA-beleid voorbereid aangaande Training/Licensing en Human Performance (alsmede medical, zie Aeromedische commissie).

De Aeromedische Commissie stelt zich ten doel om een kenniscentrum te zijn op het gebied van (luchtvaart)medische zaken, ergonomie en arbeidsomstandigheden. De commissie ondersteunt hiermee het bestuur en behartigt de belangen van leden op deze gebieden. Voorts geeft de commissie op nationaal en internationaal niveau input aan gerelateerde wet- en regelgeving.

Met de Commissie Juniore Vliegers wil het VNV-bestuur de problematiek van de juniore (en werkloze) verkeersvliegers in Nederland beter onder de aandacht brengen. De commissie houdt zich onder meer bezig met:
•    Aandacht voor de studieschuldproblematiek van de juniore en ab initio-vliegers.
•    Oprichten en beheren van een databank met onderwerpen als belastingzaken, uitkeringen, geldig houden brevetten etc.
•    Onderhouden van contacten met Nederlandse vliegopleidingen en de studenten van die vliegopleidingen.

Beroepsinhoudelijke beleid

Marcel Klaver is bestuurslid van deze afdeling en krijgt bij zijn werk de nodige ondersteuning vanuit de bestuursafdeling.

Marcel Klaver

bestuurslid Beroepsinhoudelijk beleid

De vliegtechnische bestuursafdeling telt drie commissies, de commissie Vliegtechnische Zaken, de Accident Investigation Group en de Security Commissie. Alle drie hebben een prominente rol in het realiseren van het bestuursbeleid: de VNV neerzetten als centrum van luchtvaartexpertise en de naamsbekendheid van de VNV handhaven of zelfs vergroten.

De bestuursafdeling is onder meer actief in het promoten en bewaken van de vliegveiligheid in algemene zin. Belangrijke elementen hierin zijn Just Culture en de meldingsbereidheid van incidenten. De VNV stelt haar expertise dan ook ter beschikking aan het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL) van Inspectie Luchtvaart en Transport (ILenT).

De commissie Vliegtechnische Zaken is belast met een groot aantal zaken die te maken hebben met het opereren van vliegtuigen. Dit varieert van de implementatie van het Safety Management System (SMS) tot vliegen in de buurt van vulkaanas.

Binnen ECA en IFALPA neemt de VNV actief deel in verschillende commissies:

 • IFALPA Aircraft Design & Operations (ADO).
 • IFALPA Air Traffic Services (ATS).
 • IFALPA Aerodrome and Ground Equipment (AGE).
 • IFALPA Dangerous Goods Committee (DGC).
 • ECA RPAS Working Group.

 • ECA Flight Data Working Group.

 • ECA Training, Licensing and Operations (TLO).
 • ECA Air Traffic Management and Aerodromes (ATMA).
 • ECA Helicopter Working Group.
 • ECA Runway Excursion Working Group.

Verder is de VNV via IFALPA vertegenwoordigd in de Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) en de International Volcanic Ash Task Force (VATF).

De commissie vertegenwoordigt de VNV ook in de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV).

Voorts is er twee keer per jaar overleg met AF ALPA in de Joint Technical Committee.

De Accident Investigation Group (AIG) is een objectieve commissie met een grote mate van autonomie. Alle leden zijn gekwalificeerde incident- of accident investigators. De commissie heeft tot doel:

 • Bijdragen aan vliegveiligheidsonderzoeken bij luchtvaartmaatschappijen.
 • Bijdragen aan onderzoeken bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
 • Begeleiden en bijwonen van vluchtanalyses (-animaties).
 • Bewaken van het gebruik van de protocollen m.b.t. onderzoeken, zoals vastgelegd in de verschillende cao's.
 • Adviseren van het bestuur.
 • Vergaren en delen van professionele (onderzoeks-) kennis.
 • Delen van kennis met de leden.

De Security Commissie (SEC) heeft tot doel mee te praten en mee te denken over de ontwikkeling en handhaving van security maatregelen in de luchtvaart.  Actuele onderwerpen zijn laseraanstralingen, cargo security en cyber security.