Just Culture

15/11/2015
VNV

Op 15 november jongstleden is de nieuwe Europese verordening inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart in werking getreden. Hierin is onder andere een omschrijving van Just Culture opgenomen en is de bescherming van de melder beter geregeld. Ook is er een omschrijving van grove nalatigheid opgenomen, die relevant is voor eventuele vervolging door justitie.

Verordening
In maart 2014 is door het EU-parlement de nieuwe Europese verordening 376 goedgekeurd. Deze verordening regelt het melden van voorvallen in de luchtvaart en vervangt de oude richtlijn 42/03. Het verschil is dat een verordening gelijk kracht van wet heeft, terwijl de richtlijn indertijd vertaald diende te worden naar nationale wetgeving.

Bescherming
Inhoudelijk verandert er voor de Nederlandse situatie voor de verkeersvlieger qua melden niet veel. Behalve een omschrijving van Just Culture, een betere bescherming van de melder en een omschrijving van grove nalatigheid is het nieuw dat ook general aviation en partijen betrokken bij afhandeling en onderhoud van vliegtuigen onder de regeling vallen. Hierdoor ontstaat een veel grotere groep potentiële melders.

Veiligheid
Uitgangspunt is en blijft dat melden van belang is voor het verkrijgen van informatie en daarmee bij kan dragen aan het verbeteren van de veiligheid in de luchtvaart. Melden zal in het algemeen via de geëigende kanalen van de luchtvaartmaatschappij gaan, maar kan ook rechtstreeks naar het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL).

Campagne
Zowel de European Cockpit Association (ECA) als de Europese Commissie zijn een campagne gestart. De komende maanden zullen meer initiatieven als onderdeel van deze campagnes zichtbaar worden. Met als doel: een nog veiligere luchtvaart.