De bestuursafdelingen

 Bestuursafdeling KLM

Willem Schmid

Willem Schmid is voorzitter van deze bestuursafdeling en wordt terzijde gestaan door drie leden van de bestuursafdeling.

Bestuursafdeling Transavia

Coen George

Coen George

Voorzitter van de bestuursafdeling is Coen George. Samen met twee leden van de bestuursafdeling zet hij zich in voor de Transavia-vliegers.

Bestuursafdeling CHC HN/easyJet/KLM FA

Martijn Loef

Martijn Loef

Voorzitter Martijn Loef behartigt de belangen van de helikoptervliegers van CHC HN, de in Nederland gestationeerde easyJet-vliegers en de instructeurs van de KLM Flight Academy.

De drie disciplines hebben elk een eigen vertegenwoordiging in de vereniging via hun vliegeradviesgroep.

Bestuursafdeling TUIfly

Bart Benard

Bart Benard

Bart Benard is voorzitter van de bestuursafdeling TUIfly.

Ook hij krijgt de nodige ondersteuning van vier leden van de vliegeradviesgroep.

Bestuursafdeling Martinair

Het bestuur heeft tot op heden onder de Martinair-vliegers nog geen kandidaat gevonden die bereid is plaats te nemen in het Algemeen Bestuur. Tot deze vacante plek is opgevuld neemt vicepresident Arthur van den Hudding de portefeuille Martinair-zaken voor zijn rekening.

Bestuursafdeling Internationale Zaken

René Joziasse

René Joziasse

Voorzitter van deze bestuursafdeling is René Joziasse.

De VNV is een van de medeoprichters van IFALPA, de International Federation of Airline Pilots Associations. Het is dan ook niet vreemd dat de VNV een actief lid is en vertegenwoordigers heeft in talloze technische commissies. Op die manier heeft de VNV ook invloed bij de totstandkoming van wet- en regelgeving vanuit de International Civil Aviation Organization (ICAO).

De European Cockpit Association (ECA) behartigt de belangen van de aangesloten Europese vliegerverenigingen. Hiertoe onderhoudt zij nauwe contacten met EU-instanties, maar bezoekt ook vergaderingen van ICAO en ILO  (International Labour Organization). Op die manier worden de vliegerbelangen in tal van vergaderingen met beleidsmakers en politici verdedigd.

Uiteraard zijn er goede contacten met de Franse collega-vakbond Air France ALPA en via de Skyteam Pilots Association blijft de VNV op de hoogte van ontwikkelingen bij de Skyteam-partners.

Bestuursafdeling Professionele Zaken

Otjan de Bruijn

Otjan de Bruijn

Otjan de Bruijn is voorzitter van deze bestuursafdeling en wordt ondersteund door twee leden van de bestuursafdeling.

Een van de taken van de VNV is het verlenen van (rechts)bijstand aan individuele leden. Het gaat daarbij vooral om arbeidsvoorwaardelijke zaken. Indien voor een zaak in de cao een aparte procedure is vastgelegd, dan wordt deze gevolgd en ondersteunt de VNV het lid in deze procedure. In het algemeen informeren de luchtvaartmaatschappijen de VNV indien een procedure wordt opgestart.

Deze bestuursafdeling telt drie aparte commissies, te weten:

 • Commissie Aeromedisch.
 • Commissie Juniore Vliegers.
 • Commissie Training en Beoordeling.
De Aeromedische commissie stelt zich ten doel om een kenniscentrum te zijn op het gebied van (luchtvaart)medische zaken, ergonomie en arbeidsomstandigheden. De commissie ondersteunt hiermee het bestuur en behartigt de belangen van leden op deze gebieden. Voorts geeft de commissie op nationaal en internationaal niveau input aan gerelateerde wet- en regelgeving.
 
Met de Commissie Juniore Vliegers wil het VNV-bestuur de problematiek van de juniore (en werkloze) verkeersvliegers in Nederland beter onder de aandacht brengen. De commissie houdt zich onder meer bezig met:
 • Aandacht voor de studieschuldproblematiek van de juniore en ab initio-vliegers.
 • Oprichten en beheren van een databank met onderwerpen als belastingzaken, uitkeringen, geldig houden brevetten etc.
 • Onderhouden van contacten met Nederlandse vliegopleidingen en de studenten van die vliegopleidingen.
 • Verzorgen van de ledenwerving voor de VNV bij beginnende verkeersvliegers die in dienst treden bij erkende luchtvaartmaatschappijen.

De taak van de commissie Training en Beoordeling is drieledig:

 • De leden van de commissie worden ingezet als waarnemer bij beoordelingszaken. De waarnemer ziet toe op een correcte uitvoering van de cao-procedure en beschermt de belangen van het lid, waarbij het algemeen belang van de vliegveiligheid zal prevaleren.
 • De commissie geeft het bestuur beleidsadviezen over zaken betreffende trainen en beoordelen. Zo kunnen leden van deze commissie bijvoorbeeld input leveren bij werkgroepen waarbij de onderwerpen trainen en beoordelen een rol spelen.
 • Vertegenwoordiging in het IFALPA HUPER-committee. Hier wordt IFALPA-beleid voorbereid aangaande Training/Licensing en Human Performance (alsmede medical, zie Aeromedische commissie).

Bestuursafdeling Vliegtechnische Zaken

Piet-Hein Eldering

Piet-Hein Eldering

Voorzitter van de bestuursafdeling is Piet-Hein Eldering. Ook hij krijgt ondersteuning van twee leden van de bestuursafdeling.

De vliegtechnische bestuursafdeling telt drie commissies, de commissie Vliegtechnische Zaken, de Accident Investigation Group en de Security Commissie. Alle drie hebben een prominente rol in het realiseren van het bestuursbeleid: de VNV neerzetten als centrum van luchtvaartexpertise en de naamsbekendheid van de VNV handhaven of zelfs vergroten.

De bestuursafdeling is onder meer actief in het promoten en bewaken van de vliegveiligheid in algemene zin. Belangrijke elementen hierin zijn Just Culture en de meldingsbereidheid van incidenten. De VNV stelt haar expertise dan ook ter beschikking aan het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL) van Inspectie Luchtvaart en Transport (ILenT).

De commissie Vliegtechnische Zaken is belast met een groot aantal zaken die te maken hebben met het opereren van vliegtuigen. Dit varieert van de implementatie van het Safety Management System (SMS) tot vliegen in de buurt van vulkaanas.

Binnen ECA en IFALPA neemt de VNV actief deel in verschillende commissies:

 • IFALPA Aircraft Design & Operations (ADO).
 • IFALPA Air Traffic Services (ATS).
 • IFALPA Aerodrome and Ground Equipment (AGE).
 • IFALPA Dangerous Goods Committee (DGC).
 • ECA Training, Licensing and Operations (TLO).
 • ECA Air Traffic Management and Aerodromes (ATMA).
 • ECA Helicopter Working Group.
 • ECA Runway Excursion Working Group.

Verder is de VNV via IFALPA vertegenwoordigd in de Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) en de International Volcanic Ash Task Force (VATF).

De commissie vertegenwoordigt de VNV ook in de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) en heeft zitting in het Runway Safety Team (RST) van Schiphol.

Voorts is er twee keer per jaar overleg met AF ALPA in de Joint Technical Committee.

De Accident Investigation Group (AIG) is een objectieve commissie met een grote mate van autonomie. Alle leden zijn gekwalificeerde incident- of accident investigators. De commissie heeft tot doel:

 • Bijdragen aan vliegveiligheidsonderzoeken bij luchtvaartmaatschappijen.
 • Bijdragen aan onderzoeken bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
 • Begeleiden en bijwonen van vluchtanalyses (-animaties).
 • Bewaken van het gebruik van de protocollen m.b.t. onderzoeken, zoals vastgelegd in de verschillende cao's.
 • Adviseren van het bestuur.
 • Vergaren en delen van professionele (onderzoeks-) kennis.
 • Delen van kennis met de leden.

De Security Commissie (SEC) heeft tot doel mee te praten en mee te denken over de ontwikkeling en handhaving van security maatregelen in de luchtvaart.  Actuele onderwerpen zijn laseraanstralingen, cargo security en cyber security.