Disclaimer

Akkoordverklaring

Door toegang te zoeken tot de website van de VNV of het gebruiken en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van deze website gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden.

Wijzigingen Website Voorwaarden

De VNV behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom indien u onze VNV website bezoekt regelmatig de Website Voorwaarden van de VNV.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VNV, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de VNV website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen, van de website gebruik te maken.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de VNV website slechts bevoegd de VNV website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de VNV website en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij de VNV. Dit houdt in dat er niets aan de van de VNV website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Website Voorwaarden zonder toestemming van de VNV niet is toegestaan.

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het www.vnv.nl domein liggen. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. De VNV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud en juistheid van de op deze website weergegeven informatie wordt veel aandacht besteed. De VNV kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid en juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens. De VNV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens.

Privacystatement

De VNV respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze VNV website zo veilig mogelijk gebeurt.

Forum op de website

Op een deel van de website kan de bezoeker desgewenst een bijdrage leveren aan de informatievoorziening in de vorm van een forum. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in deze bijdrage van derden aan de website worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van de redactie van de website of van de VNV. Ten aanzien van deze bijdragen gelden minimaal de volgende regels:

  • De deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer in acht nemen;
  • Deelname aan de website is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer;
  • De deelnemer vrijwaart de VNV voor mogelijke aanspraken van derden ter zake;
  • De VNV behoudt zich in alle gevallen het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen.