Over VNV

Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers

De arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor verkeersvliegers, die inmiddels vanzelfsprekend lijken, zijn niet vanzelf tot stand gekomen. De VNV heeft in de ruim 90 jaar dat zij bestaat een groot aandeel gehad in de belangenbehartiging en professionalisering van de beroepsgroep. En zij staat nog steeds, onverminderd voor aandacht voor vliegveiligheid, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden namens de professionals die zij vertegenwoordigt. Vanuit de dagelijkse praktijk brengen de leden waardevolle kennis en ervaring mee naar de vakbond en beroepsvereniging die de VNV is. Zo heeft de VNV altijd de benodigde invloed gehad. Dat moet zo blijven.

De ‘spirit’ van toen is nog springlevend

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers is uit barre noodzaak geboren. De risico's van het vliegen waren in het jaar van oprichting – 1929 – aanzienlijk groter dan nu. De werkomstandigheden waren vaak erbarmelijk. Logisch dat de vliegers van toen zich verenigden en zich sterk maakten om hun gezinnen goed verzorgd achter te laten. Dat bleek geen overbodige luxe, want bijna alle bestuurders van het eerste uur verongelukten tijdens het werk. Er is sindsdien gelukkig heel veel ten goede veranderd. Maar de geest van die tijd, de ‘spirit’ om de handen in elkaar te slaan, solidair te zijn met elkaar en gezamenlijk de vliegveiligheid te dienen, is in al die jaren springlevend gebleven. Dat kenmerkt het karakter en de kracht van de VNV.

'United we stand, divided we fall’

Vier praktische doelstellingen

Kenmerkend voor de VNV zijn de volgende, praktische doelstellingen:

  • bevorderen van de veiligheid in de luchtvaart
  • creëren van goede arbeidsvoorwaarden
  • verhogen van de professionaliteit van verkeersvliegers
  • individuele belangenbehartiging leden

De VNV voert haar doelstellingen uit gesteund door ruim vijfduizend leden die bijna allemaal in dienst zijn (geweest) van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Een hoge organisatiegraad is een belangrijke factor als het gaat om belangenbehartiging en invloed uitoefenen. Laten we daar geen doekjes om winden. Maar de ‘macht van het getal’ is geen op zichzelf staand middel om doelen te bereiken. De VNV gelooft meer in de kracht van het argument, omdat langs de weg van constructief overleg inhoudelijk veel betere resultaten zijn te bereiken. Meer dan vijfduizend leden vormen een rijke bron aan kennis van en ervaring met de luchtvaart. Diverse actieve leden zijn ook op andere terreinen hoog opgeleid. Zo staat de VNV een scala aan disciplines ter beschikking, variërend van techniek en economie tot medische aspecten en ongevalsanalyse. En waar expertise niet binnenshuis aanwezig is, vult de VNV die aan door leden opleidingen te laten volgen of knowhow van buiten aan te trekken.

Een echte vakbond

De VNV is een echte vakbond die staat voor bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden voor verkeersvliegers. Niet zonder succes, want sinds de eerste cao bij KLM in 1969 is een reeks van cao’s afgesloten voor de VNV-leden. Ook bij kleinere maatschappijen is de VNV in staat geweest de arbeidsvoorwaarden collectief goed te regelen.

Bij een collectieve arbeidsovereenkomst gaat de eerste aandacht meteen uit naar het salaris. Maar de VNV zag kans in de loop der jaren diverse voor vliegers belangrijke regelingen in cao’s vast te leggen. Voorbeelden daarvan zijn de Regeling Vlieger Loopbaan (RVL),  pensioenregeling, Werk- en Rusttijdenregeling (WRR), bijstand bij beroepszaken en rechtspositionele bescherming bij disciplinaire maatregelen. In veel cao’s zijn bovendien een overtolligheidregeling, een regeling onderzoek bekwaamheid functie en een vliegveiligheidsonderzoek opgenomen.

Als het moet en als de VNV overtuigd is van de redelijkheid van haar eisen, dan gaat zij de confrontatie niet uit de weg. Het is in de geschiedenis van de VNV een aantal malen noodzakelijk gebleken om de onderhandelingen met acties kracht bij te zetten.

Betrokken beroepsvereniging

Als beroepsvereniging zet de VNV zich in voor een voortdurende verbetering van de vliegveiligheid en de professionaliteit van verkeersvliegers. Dat is naast een technische eveneens een vakinhoudelijke aangelegenheid. De VNV is daarvoor een up-to-date kenniscentrum. De actieve inbreng komt van commissies die zich in het bijzonder bezighouden met bijvoorbeeld vliegtechnische zaken, werk- en rusttijden, training en beoordeling, vliegmedische zaken en accident/incidentonderzoeken.

Bovendien ondersteunt de VNV het werk van het Onafhankelijk Vertrouwensteam  Burgerluchtvaart (OVB), de Anti Skid Groep (ASG) en was zij mede verantwoordelijk voor CIRP, het ‘Critical Incident Respons Program’ (opvang van vliegers na een traumatische gebeurtenis). Vanuit de VNV vindt een krachtige individuele en juridische ondersteuning van leden plaats.

Op vliegtechnisch gebied heeft de VNV bijgedragen aan het tot stand komen van wetgeving op dat terrein, de oplossing van vogelaanvaringen en zogturbulentie en levert zij vanuit vliegerperspectief via haar internationale contacten een bijdrage aan Boeing en Airbus voor het ontwerp en het gebruik van nieuwe vliegtuigen.

Door het tweeërlei fundament van vakbond en beroepsvereniging kan een unieke kruisbestuiving plaatsvinden. Specialistische kennis uit de beroepsvereniging is onmisbaar om goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken.

Internationaal sterk

De VNV onderhoudt ook contacten met collega-organisaties in het buitenland. De vereniging is medeoprichter van IFALPA, de International Federation of Pilots Associations, en van ECA, de European Cockpit Association. Via IFALPA heeft de VNV invloed bij ICAO, de International Civil Aviation Organisation, en IATA, de International Airline Transport Association. Door ECA heeft de VNV invloed op onder andere de Europese wet- en regelgeving.

De VNV onderhoudt ook goede contacten met andere vliegerverenigingen, zoals met SNPL Air France ALPA en het Amerikaanse US ALPA.

Zo kunnen kennis en kunde van collega’s van over de hele wereld door de VNV worden aangeboord. Bij diverse conflicten met werkgevers bleek de ondersteuning van onze internationale collega’s van groot belang.

Rekening houden met wat leden willen

De organisatie van de VNV is in alle geledingen een afspiegeling van de leden en hun herkomst. Belangrijke organen zijn het bestuur en de ledenraad. De leden kiezen om de twee jaar een president en een vicepresident. Zij kiezen op hun beurt de overige bestuursleden. Elke deelgroepering is in het bestuur vertegenwoordigd.

De bestuursleden worden voor een deel van de tijd vrijgesteld voor hun bestuurstaken; zij blijven actief als vliegers. Het voordeel van de combinatie werken en besturen is dat de bestuursleden hun contact met de vliegwereld niet verliezen en uit ervaring weten waar het om gaat. Dat is wat vliegers tot uitstekende onderhandelaars over hun arbeidsvoorwaarden maakt.

De informatiestroom vanuit de leden is een belangrijke voeding voor de bestuursleden. Het stelt hen in staat het beleid af te stemmen op de ideeën en de wensen van de leden.

Waarom lid worden van de VNV?

Eén belang is zo duidelijk dat die geen toelichting behoeft. De VNV moet in staat blijven maximale aandacht te besteden aan de veiligheid en de arbeidsomstandigheden van verkeersvliegers. Hoe meer leden, des te groter de autoriteit waarmee de VNV deze functie kan uitoefenen.

De rol van de vakbond wordt alleen maar belangrijker. Mede vanwege de concurrentie proberen luchtvaartmaatschappijen de kosten zo veel mogelijk te beperken. Arbeidsvoorwaarden staan hierdoor permanent onder druk. De VNV is niet blind voor economische omstandigheden, noch voor het belang van continuïteit, maar in deze situatie is het heel nuttig tegenwicht te bieden en bepaalde grenzen te markeren. Grenzen die gesteld kunnen worden op basis van gedegen opgebouwde kennis op nationaal en internationaal niveau.

Vliegers zijn door hun werk gewend hun eigen boontjes te doppen en een eigen verantwoordelijkheid te nemen. De VNV is het overtuigende bewijs dat zij ook gezamenlijk een krachtige organisatie kunnen vormen. Verkeersvliegers zijn leden die op een ideale manier passen bij de doelstellingen van de VNV: ze zijn professioneel, toegewijd aan hun vak, gedreven, vasthoudend en loyaal. Het zijn vakmensen die hun collega's niet in de steek laten.

Lid worden